Algemene voorwaarden

Manon Weening, diëtist Pura Valeo is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Algemeen

De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van Pura Valeo en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten/goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: professional die voedingsvoorlichting-/dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) bevoegd is de titel diëtist te voeren.
Cliënt:alle cliënten, rechtspersonen of wettelijk vertegenwoordigers waarvoor
Opdrachtgever:‘Pura Valeo in opdracht van hen diensten verricht en met wie ‘Pura Valeo’een overeenkomst aangaat.
Arts: De huisarts, specialist of tandarts door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtist voor of ten behoeve van de cliënt verricht.
De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diëtist, cliënt, arts,
dienst.

Tarieven

De diëtist informeert de cliënt over de kosten van de dieetadvisering. Pura Valeo hanteert vrije tarieven in eenheden van 15 minuten, deze zijn vastgelegd in de tarievenlijst van ‘Pura Valeo, te vinden op www.puravaleo.nl. Tevens worden reiskosten in rekening gebracht van €0,19 cent per kilometer. Deze reiskosten gaan in wanneer de behandellocatie meer dan 5 kilometer van Pura Valeo, volgens de inschrijving van de Kamer van Koophandel, ligt.
Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor 3 behandeluren per kalenderjaar. Indien de cliënt ouder is dan 18 jaar komen deze kosten eerst ten laste van uw verplichte eigen risico. In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende verzekering. Bij vragen omtrent de vergoeding neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
De tarieven bestaan uit directe patiëntgebonden tijd en indirect patiëntgebonden tijd.

Declaraties en betaling

De cliënt dient de factuur eerst zelf te betalen en declareert de kosten zelf bij zijn of haar zorgverzekeraars. Pura Valeo heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Wanneer de zorgverzekeraar besluit niet te declareren of bij overschrijding van het maximum aantal behandeluren is de cliënt zelf betaling verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL42ASNB0706842898 t.n.v. Pura Valeo te zijn overgemaakt. De cliënt kan dit bedrag dan zelf indienen bij de zorgverzekeraar.
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen na facturatiedatum, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd afwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken dienen minimaal 48 uur van te voren zijn afgezegd anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Afzegging dient persoonlijk, via e-mail of telefonisch te worden gedaan. Wanneer, om welke reden dan ook, wordt besloten de afgesproken behandeling niet voort te zetten maar de cliënt heeft al reeds advies ontvangen, dan zal de gebruikte tijd in rekening worden gebracht. Hierbij zal zowel directe als indirecte tijd worden berekend. Dit tot maximaal het bedrag van het afgesproken pakket(en).

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit te zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

Privacy

Uw privacy wordt gerespecteerd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De diëtist houdt registratie bij en de documenten worden maximaal 5 jaar bewaard.

Klachten

Bespreek uw klachten/ontevredenheid altijd eerst met de diëtist. Maak dit kenbaar zodat er samen naar een juiste oplossing gezocht kan worden. Klachten die niet onderling opgelost kunnen worden, kunnen ingediend worden bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.

Voorwaarden pakket

De begeleiding aangeboden middels een pakket is geldig voor de duurzaamheid van 1 jaar na aanvang van de behandeling. De vervolgconsulten dienen binnen dit jaar gebruikt te worden. Openstaande vervolgconsulten zullen na 1 jaar komen te vervalen. De cliënt draagt zelf verantwoordelijkheid voor het tijdig inplannen van vervolgconsulten. Tevens worden de afgesproken behandelminuten, gebonden aan het pakket, volledig gebruikt tijdens het intake consult en de indirecte behandel minuten die worden gebruikt voor het opstellen van het advies. De vervolgconsulten worden als gratis dienst aangeboden, daarom dient de cliënt de kosten van de behandeling te voldoen na het eerste consult en niet na het behandeljaar. 

Producten

U heeft het recht om het product te retouneren binnen 7 dagen na aanschaf van het product, ingaande op de dag van aankoop. U ontvangt binnen 10 dagen uw geld terug. Retourneren na 7 dagen is onmogelijk.  Tevens is enige vorm van verspreiding van de producten, zowel digitaal als online niet toegestaan zonder expliciete schriftelijke toestemming van de auteur. Bij overtreding is Pura Valeo gerechtigd om juridische stappen te ondernemen waarbij gemaakte kosten en schade in rekening wordt gebracht bij de klant of cliënt.

Sluit Menu